Dữ liệu biên mục

Cross Cultural Research with Integrity
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78813
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Cleary, Linda Miller
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 284 p.
Từ khóa: Social sciences, Research, Cross cultural studies
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)