Dữ liệu biên mục

Cross Cultural Research with Integrity
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78813
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Cleary, Linda Miller
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 284 p.
Từ khóa: Social sciences, Research, Cross cultural studies
Danh mục: Nghiên cứu văn hóa, Nhân văn, Sách
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Though all research is steeped in methodological and ethical quandaries, it is further complicated when a researcher crosses cultural borders. Given the increasingly multi cultural nature of research populations and of recent global collaborations, researchers often find themselves working with those unlike themselves. Seventy cross cultural researchers from multiple disciplines, from mainstream academia and from marginalized groups in six nations and four continents address the overarching question: 'How can one do cross cultural research with integrity?...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)