Dữ liệu biên mục

Beginning the assistant principalship : a practical guide for new school administrators
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78800
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Daresh, John C.
Thông tin xuất bản: Corwin Press
Tình trạng vật lý: 113 p.
Từ khóa: Hoa Kỳ. , Hiệu trưởng , Quản lý , Tổ chức trường học , Lãnh đạo giáo dục , Assistant school principals United States. , First year school principals United States. , School management and organization United States. , Educational leadership Un
Danh mục: Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Beginning the Assistant Principalship provides excellent tools to navigate your way as a new administrator. Full of ideas, this valuable resource helps you ask yourself the important questions, find answers, and develop strong plans of action. Some significant topics to help you in your new job include: Building a platform ; Developing leadership skill ; Carrying out management skills ; Maintaining balance and perspective ; Knowing your job ; Using effective disagreement to your advantage ; Building your profile as a leader ; Listening, listening, then listening some more
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)