Dữ liệu biên mục

Toyin Falola and African Epistemologies
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78639
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Bangura, Abdul Karim
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 297 p.
Từ khóa: Criticism and interpretation, Influence, Knowledge, Philosophy, Electronic books
Danh mục: Lịch sử, Nhân văn, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: While there are five important festschriften on Toyin Falola and his work, this book fulfills the need for a single-authored volume that can be useful as a textbook. I develop clearly articulated rubrics and overarching concepts as the foundational basis for analyzing Falola's work
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)