Dữ liệu biên mục

Everyday friendships : intimacy as freedom in a complex world
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78607
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Blatterer, Harry
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 232 p.
Từ khóa: Friendship,  Love
Danh mục: Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book conceptualises the lived experience of intimacy in a world in which the terms and conditions of love and friendship are increasingly unclear. It shows that the analysis of the 'small world' of dyads can give important clues about society and its gendered makeup
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)