Dữ liệu biên mục

Transnational Mobilities in Action Sport Cultures
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78586
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Thorpe, Holly
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 337 p.
Từ khóa: Extreme sports, Sports and tourism, Transnationalism
Danh mục: Sách, Nghệ thuật & Ứng dụng, Nghệ thuật biểu diễn & âm nhạc. Thể thao
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book contributes to recent debates in transnationalism, mobilities and migration studies by offering the first in-depth sociological examination of the global phenomenon of action sports and the transnational networks and connections being established within and across local contexts around the world...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)