Dữ liệu biên mục

Citizenship as Cultural Flow: Structure, Agency and Power
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78575
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 290 p.
Từ khóa: Citizenship, Human Rights, Sciences sociales, Sciences humaines
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The book addresses the very topical subject of citizen making. By delving into a range of sources - among them survey questions, historical documents, political theory, architectural design, and public policy - the book provides a unique analysis of when and why citizenship has taken root in India...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)