Dữ liệu biên mục

Contesting integration, engendering migration : theory and practice
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78561
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 274 p.
Từ khóa: Assimilation, Sociology, Europe,  Immigrants
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book aims to further the understanding of migration processes and policies in a European context with a particular focus on evaluating integration and the gendered aspects of migration, integration and citizenship. Integration is regarded as a contested concept and as entailing a variable and problematic set of discourses and practices.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)