Dữ liệu biên mục

Nitrogen and climate change : an explosive story
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78544
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Reay, Dave
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 230 p.
Từ khóa: Nitrogen, Environmental aspects, Climate change mitigation, Nitrogen cycle
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The world is changing. Human population is surging towards 10 billion, food, water, climate and energy security are all at risk. Nitrogen could be our life raft in this global 'perfect storm'. Get it right and it can help to feed billions, fuel our cars and put a dent in global warming. Get it wrong and it will make things a whole lot worse.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)