Dữ liệu biên mục

Sex Offenders and Crimes Against Children: Analyses of Select Federal Legislation
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78501
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Nova Science Pub Inc
Tình trạng vật lý: 98 p.
Từ khóa: Sex Offenses Against Children, Recommendations
Danh mục: Pháp luật, Luật & Tội phạm học, Sách
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The United States Sentencing Commission submits this report at the request of Congress on a subject of deep concern — sex offenses against children. In The Sex Crimes Against Children Prevention Act of 1995 (SCACPA), Congress addressed the serious problem of child pornography and other sex crimes against children and directed the Commission to increase certain penalties for these crimes. The Commission carried out that directive on April 30, 1996 by submitting to Congress guideline amendments that raised the penalties. The SCACPA also directed the Commission to prepare this report, analyzing the sentences imposed for these offenses, and to recommend additional amendments as appropriate. The Commission shares Congressional concerns about protecting America’s children from sex offenders and has joined in the effort to do so by recommending a number of amendments that would target the most dangerous offenders, raise sentences, and improve the operation of the guidelines
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)