Dữ liệu biên mục

Reimagining the European Family: Cultures of Immigration
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78442
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Simpson, Patricia Anne
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 189 p.
Từ khóa: Families, European Union countries, Germany
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Re-imagining the Family explores contemporary films and literature about the effects of legal and illegal immigration on the structure and the stories of the contemporary 'European' family, with a focus on Germany.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)