Dữ liệu biên mục

Conflict of Laws, Fifth Edition
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78413
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Harding, Maebh
Thông tin xuất bản: Routledge
Tình trạng vật lý: 366 p.
Từ khóa: Conflict of Laws, Law, English private international law
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Conflict of Laws provides a straight-forward and accessible introduction to English private international law. It examines the jurisdiction of English courts (and whether their judgments are enforced and recognized overseas) and the effect of foreign judgments in England. Recent years have seen an increased ‘Europeanization’ of English Law which has transformed the subject and this fifth edition takes into account key recent developments and regulations including proposed changes to Brussels I, Rome II, The Maintenance Regulation, Rome III, the proposed Rome IV and the proposed Succession Regulation.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)