Dữ liệu biên mục

The Female Figure in Contemporary Historical Fiction
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78107
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 241 p.
Từ khóa: Historical fiction, English, History and criticism, Women in literature, 21st century
Danh mục: Văn học, Nhân văn, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: From The Other Boleyn Girl to Fingersmith , this collection explores the popularity of female-centred historical novels in recent years. It asks how these representations are influenced by contemporary gender politics, and whether they can be seen as part of a wider feminist project to recover women's history
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)