Dữ liệu biên mục

Intervention in the Modern UK Brewing Industry
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78063
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Spicer, John; Thurman, Chris ; Walters, John; Ward, Simon
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 315 p.
Từ khóa: Industries, Service Industries, Corporate & Business History, Government & Business, Organizational Behavior, Hospitality, Travel & Tourism
Danh mục: Địa lý & Du lịch, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This is the story of the radical intervention carried out by the Thatcher administration in response to 1986-89 Monopolies and Mergers Commission inquiry into brewing. It describes the creation of big brewers, the official investigations into what many saw as an uncompetitive structure and the damaging consequences for consumers and licensees
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)