Dữ liệu biên mục

Transformations of religion and the public sphere : postsecular publics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77956
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 292 p.
Từ khóa: Postsecularism Europe,  Secularism Europe,  Europe Religion 21st century
Danh mục: Sách, Nhân văn, Tôn giáo & Thần học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)