Dữ liệu biên mục

Archaeology and Bioarchaeology of Population Movement among the Prehispanic Maya
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77945
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 159 p.
Từ khóa: Social sciences, Archaeology, Central America, Mexico, Electronic books
Danh mục: Lịch sử, Nhân văn, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)