Dữ liệu biên mục

Tourism and archaeological heritage management at Petra: driver to development or destruction?
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77911
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Comer, Douglas C.
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 187 p.
Từ khóa: Heritage tourism, Heritage tourism Sociological aspects
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Once visited only by the cognoscenti of the ancient world, over the last decade Petra has drawn almost a million visitors in some years. Petra burst into popular consciousness with the release of enormously popular motion picture Raiders of the Lost Ark in 1981. Moviegoers all over the world were introduced to some of the spectacular scenic wonders of Petra: the Siq, a narrow chasm with colorful, towering sandstone walls, and Al-Khazna, the exquisitely carved tomb for a Nabataean king,...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)