Dữ liệu biên mục

Grid computing : techniques and applications
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77760
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Wilkinson, Barry.
Thông tin xuất bản: CRC Press
Tình trạng vật lý: 379 p.
Từ khóa: Hệ thống máy tính , Tin học, Máy tính , Computational grids (Computer systems)
Danh mục: Khoa học máy tính, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Sách
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Preface#About the Author#CHAPTER 1: Introduction to Grid Computing#CHAPTER 2: Job Submission#CHAPTER 3: Schedulers#CHAPTER 4: Security Concepts#CHAPTER 5: Grid Security#CHAPTER 6: System Infrastructure I: Web Services#CHAPTER 7: System Infrastructure II: Grid Computing Services#CHAPTER 8: User Friendly Interfaces#CHAPTER 9: Grid Enabling Applications#APPENDIX A: Internet and Networking Basics#APPENDIX B: Linux and Windows Command Line Interfaces#APPENDIX C: XML Markup Language#APPENDIX D: Globus Installation Tutorial#GLOSSARY.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)