Dữ liệu biên mục

Grid computing : techniques and applications
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77760
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Wilkinson, Barry.
Thông tin xuất bản: CRC Press
Tình trạng vật lý: 379 p.
Từ khóa: Hệ thống máy tính , Tin học, Máy tính , Computational grids (Computer systems)
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Preface; About the Author; CHAPTER 1: Introduction to Grid Computing; CHAPTER 2: Job Submission; CHAPTER 3: Schedulers; CHAPTER 4: Security Concepts; CHAPTER 5: Grid Security; CHAPTER 6: System Infrastructure I: Web Services; CHAPTER 7: System Infrastructure II: Grid Computing Services; CHAPTER 8: User-Friendly Interfaces; CHAPTER 9: Grid-Enabling Applications; APPENDIX A: Internet and Networking Basics; APPENDIX B: Linux and Windows Command-Line Interfaces; APPENDIX C: XML Markup Language; APPENDIX D: Globus Installation Tutorial; GLOSSARY.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)