Dữ liệu biên mục

Gender and Land Tenure in the Context of Disaster in Asia. Volume 21
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77487
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 116 p.
Từ khóa: Social sciences, Land tenure Sex differences Asia, Emergency management Sex differences Asia, Disasters Social aspects, SOCIAL SCIENCE Discrimination & Race Relations, SOCIAL SCIENCE Minority Studies, Disasters Social aspects, Scie
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Introduction Gender, land tenure and disasters in the Mentawai Islands: Issues and Challenges in Indonesia Governance of Urbanization and Disasters: Implications for Property and Gender Relations in India Land Slides and Land Rights: Im
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)