Dữ liệu biên mục

Gender and Land Tenure in the Context of Disaster in Asia. Volume 21
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77487
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 116 p.
Từ khóa: Social sciences, Land tenure Sex differences Asia, Emergency management Sex differences Asia, Disasters Social aspects, SOCIAL SCIENCE Discrimination & Race Relations, SOCIAL SCIENCE Minority Studies, Disasters Social aspects, Scie
Danh mục: Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Introduction Gender, land tenure and disasters in the Mentawai Islands: Issues and Challenges in Indonesia Governance of Urbanization and Disasters: Implications for Property and Gender Relations in India Land Slides and Land Rights: Im
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)