Dữ liệu biên mục

Emerging economy MNEs : exploring the integration of knowledge transfer and strategy for sustainable performance
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77451
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Ogendo, Joan Lilian
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 114 p.
Từ khóa: Business,  International business enterprises, Developing countries
Danh mục: Kinh tế học, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)