Dữ liệu biên mục

Emerging economy MNEs : exploring the integration of knowledge transfer and strategy for sustainable performance
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77451
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Ogendo, Joan Lilian
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 114 p.
Từ khóa: Business,  International business enterprises, Developing countries
Danh mục: Kinh tế học, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Contents: Emerging Economy MNEs#Preface#Contents#List of Figures#List of Tables#1 Introduction#Strategy and Knowledge Transfer for Sustainable Performance#Emerging Economy of Multinational Enterprises#Justification of the Book#Theoretical Foundation#References#2 Materialization of Knowledge Transfer, Strategy, Dynamic Environment and Sustainable Balance Scorecard Performance#Knowledge Transfer#Strategic Actions#Environmental Dynamism#Sustainable Balance Scorecard Performance#References#3 Strategy for Sustainable Performance#Strategy and Sustainable Performance.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)