Dữ liệu biên mục

Awomansplace: Let’s have a constructive conversation
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77385
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Zonneveld, Makheni
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 73 p.
Từ khóa: Conversation, Society, Children
Danh mục: Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi, Sách
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is part of Project awomansplace. The objective is to have an online conversation on the kind of society we want our children and their children to inherit. The focus is on how we can remake our society by remaking the workplace.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)