Dữ liệu biên mục

A first course in numerical methods
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77117
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Ascher, Uri M. ; Greif, Chen
Thông tin xuất bản: Society for Industrial and Applied mathematics
Tình trạng vật lý: 552 p.
Từ khóa: Numerical calculations, Data processing, Numerical analysis, Algorithms
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: 1. Numerical Algorithms 2. Roundoff Errors 3. Nonlinear Equations in One Variable 4. Linear Algebra Background 5. Linear Systems: Direct Methods 6. Linear Least Squares Problems 7. Linear Systems: Iterative Methods 8. Eigenvalues and Singular Values 9. Nonlinear Systems and Optimization 10. Polynomial Interpolation 11. Piecewise Polynomial Interpolation 12. Best Approximation 13. Fourier Transform 14. Numerical Differentiation 15. Differential Equations
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)