Dữ liệu biên mục

Bài tập lập trình cơ sở ngôn ngữ Pascal (in lần thứ 2)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75080
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Hữu Ngự
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 245 tr.
Từ khóa: Lập trình, Ngôn ngữ Pascal, Ngôn ngữ lập trình
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Gồm các bài và hướng dẫn cách giải bài tập lập trình trên cơ sở ngôn ngữ lập trình Pascal
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)