Dữ liệu biên mục

Managerial Accounting Tools for Decision Making
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74386
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Davis, Charles E.; Davis, Elizabeth
Thông tin xuất bản: J. Wiley & Sons
Tình trạng vật lý: 685 p.
Từ khóa: Managerial accounting Textbooks, Decision making Textbooks, Electronic books
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Introduction to fundamental managerial accounting concepts.Dell created a buzz in the financial press when it decided to enter the computer printing business a segment that HP had log dominated. Many predicated that Dell woul soon take over printers as we
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)