Dữ liệu biên mục

Quản trị học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74363
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trần, Anh Tài, 1957
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 208 tr.
Từ khóa: Quản trị học , Hoạch định , Ra quyết định , Quản trị nhân sự , Lãnh đạo , Business Administration , Decision making , Personnel management
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (BSA1051) Quản trị học, (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (BSA2004) Nhập môn quản trị học, (7140236) Ngành Sư phạm Tiếng Nhật, (BSA1051) Quản trị học, (52220204) Ngành Sư phạm Tiếng Trung, (BSA2004) Nhập môn quản trị học, (52310106) Ngành Kinh tế Quốc tế, (BSA2004) Quản trị học, (7340406) Ngành Quản trị văn phòng, (ARO1160) Các lý thuyết quản trị, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chương 1. Tổng quan về quản trị học. Chương 2. Lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị. Chương 3. Hoạch định. Chương 4. Công tác tổ chức. Chương 5. Quản trị nhân sự. Chương 6. Lãnh đạo. Chương 7. Công tác kiểm tra. Chương 8. Truyền đạt thông tin. Chương 9. Ra quyết đinh.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)