Dữ liệu biên mục

Quản trị học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74363
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trần, Anh Tài, 1957
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 208 tr.
Từ khóa: Quản trị học , Hoạch định , Ra quyết định , Quản trị nhân sự , Lãnh đạo , Business Administration , Decision making , Personnel management
Danh mục: Quản lý kinh doanh, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Môn học: (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (BSA1051) Quản trị học, (52140235) Ngành Sư phạm Tiếng Đức, (BSA2004) Nhập môn quản trị học, (52140236) Ngành Sư phạm Tiếng Nhật, (BSA1051) Quản trị học, (52220204) Ngành Sư phạm Tiếng Trung, (BSA2004) Nhập môn quản trị học
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chương 1 Tổng quan về quản trị học Chương 2 Lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị Chương 3 Hoạch định Chương 4 Công tác tổ chức Chương 5 Quản trị nhân sự Chương 6 Lãnh đạo Chương 7 Công tác kiểm tra Chương 8 Truyền đạt thông tin Chương 9 Ra quyết đinh
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)