Dữ liệu biên mục

Quản trị học căn bản
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74362
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Donnelly, James H.; Gibson, James L.; Ivancevich, John M.
Thông tin xuất bản: Lao động Xã hội
Tình trạng vật lý: 380 tr.
Từ khóa: Quản trị học , Nhà quản trị , Quản trị kinh doanh , Corporate governance , Business Administration
Danh mục: Quản lý kinh doanh, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Môn học: (52520401) Ngành Vật lý kỹ thuật, (MNS1052) Khoa học quản lý đại cương, (52340401) Ngành Khoa học quản lý, (MNS1100) Khoa học quản lý đại cương, (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (MNS2052) Khoa học quản lý đại cương, (7320108) Ngành Quan hệ công chúng, (MNS1100) Khoa học quản lý đại cương, (7340406) Ngành Quản trị văn phòng, (MNS1100) Khoa học quản lý đại cương, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phần 1. Quản trị và môi trường quản trị. Phần 2. Quản trị công việc và các tổ chức: hoạch định, tổ chức, kiểm tra. Phần 3. Việc quản lý con người trong các tổ chức
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)