Dữ liệu biên mục

Essentials of managerial finance.
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74317
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Besley, Scott; Brigham, Eugene F.
Thông tin xuất bản: Cengage Learning
Tình trạng vật lý: 810 p.
Từ khóa: Corporations Finance, Companies Financial management,
Danh mục: Sách, Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This edition's 18 chapters cover all the topics you need, including accounting statements, security markets, interest rates, taxes, risk analysis, time value of money, and the basics of security valuation. As practical as it is thorough, this edition's clear, concise, proven presentation style blends theory with a practical application of what you've learned.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)