Dữ liệu biên mục

The primacy of politics : social democracy and the making of Europe's twentieth century
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 74315
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Berman, Sheri
Thông tin xuất bản: Cambridge University Press
Tình trạng vật lý: 238 p.
Từ khóa: Socialism Europe History 20th century, Democracy Europe History 20th century, Europe Politics and government 20th century,
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Political history in the industrial world has indeed ended, argues this pioneering study, but the winner has been social democracy - an ideology and political movement that has been as influential as it has been misunderstood. Berman looks at the history of social democracy from its origins in the late nineteenth century to today and shows how it beat out competitors such as classical liberalism, orthodox Marxism, and its cousins, Fascism and National Socialism by solving the central challenge of modern politics - reconciling the competing needs of capitalism and democracy.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)