Dữ liệu biên mục

Lý luận và phương pháp công tác văn thư
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73977
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Vương, Đình Quyền
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 399 tr.
Từ khóa: Khoa học văn phòng, Quản lý tư liệu, Văn thư
Danh mục: Quản lý kinh doanh, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Môn học: (7320201) Ngành Thông tin - thư viện, (LIB1101) Văn bản học, (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (LIB1101) Văn bản học, (7340406) Ngành Quản trị văn phòng, (ARO1156) Tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ, (ARO3041) Phương pháp soạn thảo văn bản, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (LIB1101) Văn bản học, (ARO3056) Tổ chức công tác văn thư, (ARO3002) Soạn thảo và ban hành văn bản quản lí, (ARO3003) Quản lí văn bản, (ARO3057) Tổ chức lập hồ sơ và quản lí hồ sơ, (ARO3058) Công tác văn thư, lưu trữ trong các tổ chức kinh tế, (ARO3059) Công tác văn thư, lưu trữ trong các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, (ARO4050) Thực tập thực tế, (ARO4057) Lý luận và phương pháp công tác văn thư, (ARO4058) Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, (7310201) Ngành Chính trị học, (POL3044) Thực hành văn bản chính trị, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: I. Những vấn đề chung về công tác văn thư II. Văn bản quản lý nhà nước III. Kỹ thuật soạn thảo văn bản IV. Quản lý, giải quyết văn bản và lập hồ sơ hiện hành
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)