Dữ liệu biên mục

Lý luận và phương pháp công tác văn thư
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73977
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Vương, Đình Quyền
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 399 tr.
Từ khóa: Khoa học văn phòng, Quản lý tư liệu, Văn thư
Danh mục: Quản lý kinh doanh, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: I. Những vấn đề chung về công tác văn thư II. Văn bản quản lý nhà nước III. Kỹ thuật soạn thảo văn bản IV. Quản lý, giải quyết văn bản và lập hồ sơ hiện hành
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)