Dữ liệu biên mục

Quản lý nguồn nhân lực xã hội
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 73238
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 192 tr.
Từ khóa: Khoa học quản lý, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nhân lực
Danh mục: Quản lý kinh doanh, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)