Dữ liệu biên mục

Construire un système de gestion de conférence (SGC)
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 73
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: BELLOT, Patrick; PHAM, Duc Long
Từ khóa: soumission de papier, évaluation de papier, assigner un papier aux comité, auteur, comité, responsable de session, gestion de conférence
Danh mục: Luận án, luận văn, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)