Dữ liệu biên mục

Data Strategy = Chiến lược dữ liệu
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003366
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Marr, Bernard
Thông tin xuất bản: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Tình trạng vật lý: 271 tr.
Từ khóa: Dữ liệu, Quản lý, Big data, Lập kế hoạch kinh doanh -- Phương pháp thống kê
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chiến lược dữ liệu không chỉ dành cho những người làm về dữ liệu. Tác giả đã chứng minh rằng chiến lược dữ liệu xứng đáng nhận được mức độ quan tâm ngang bằng với chiến lược marketing, khách hàng, sản phẩm, và thu hút nhân tài của công ty.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)