Dữ liệu biên mục

Teach Your Children Tables
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003219
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Bill Handley
Thông tin xuất bản: Wrightbooks
Tình trạng vật lý: 231 p.
Từ khóa: Children Tables, Excellent maths skills
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Giáo dục
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)