Dữ liệu biên mục

Quản trị văn phòng - lý luận và thực tiễn : Kỷ yếu hội thảo khoa học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003172
Mã ngôn ngữ: vie
Thông tin xuất bản: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 306 tr.
Từ khóa: Khoa học quản lý, Quản trị, Văn phòng
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Ban biên tập đã tiến hành biên tập và hệ thống các báo cáo trong kỷ yếu theo 2 chủ để sau: Thứ nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn về văn phòng và quản trị văn phòng. Thứ hai là vấn đề đào tạo nguồn nhân lực về quản trị văn phòng ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)