Dữ liệu biên mục

Quản trị văn phòng - lý luận và thực tiễn : Kỷ yếu hội thảo khoa học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003172
Mã ngôn ngữ: vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 306 tr.
Từ khóa: Khoa học quản lý, Quản trị, Văn phòng
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (7310601) Ngành Quốc tế học, (ARO1101) Quản trị văn phòng đại cương, (7340406) Ngành Quản trị văn phòng, (ARO1151) Nhập môn Quản trị văn phòng, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (ARO1151) Nhập môn Quản trị văn phòng, (7310630) Ngành Việt Nam học, (ARO3038) Quản trị văn phòng, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)