Dữ liệu biên mục

Asia Pacific business process management
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002200
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Bae, Joonsoo; Suriadi, Suriadi; Wen, Lijie
Thông tin xuất bản: H.: Springer
Trích dẫn: 203 p.
Tình trạng vật lý: PDF
Từ khóa: Business & Economics, Information retrieval, Information systems
Danh mục: Sách, Khoa học & Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)