Dữ liệu biên mục

Ideals and realities : selected essays of Abdus Salam
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002103
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: World Scientific
Trích dẫn: 372 p.
Tình trạng vật lý: 23 cm
Từ khóa: Physics., Science, Developing countries., Pakistan
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Nhân văn, Đạo đức học, Vật lý
Năm xuất bản: 1984.
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)