Dữ liệu biên mục

Ideals and realities :selected essays of Abdus Salam
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002028
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: World Scientific
Trích dẫn: 372 p.
Tình trạng vật lý: 23 cm.
Từ khóa: Physics., Science, Developing countries., Pakistan, Vật lý, Khoa học
Danh mục: Sách, Vật lý, Đạo đức học
Năm xuất bản: 1984.
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)