Dữ liệu biên mục

Giáo trình toán lôgic
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001775
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Hữu Ngự
Thông tin xuất bản: H.: ĐHQGHN
Trích dẫn: 108 tr.
Tình trạng vật lý: PDF
Từ khóa: Toán học, Đại số mệnh đề, Lôgic toán
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)