Dữ liệu biên mục

Understanding European Foreign Policy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001725
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Brian White
Trích dẫn: 205 p.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: European, Foreign Policy
Danh mục: (Khoa học xã hội), Sách
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This is a broadranging introduction to European foreign policy looking at the extent to which a concerted approach is emerging at EU level, the extent of Europeanization of national foreign policy and the theoretical issues posed for theories of foreign
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)