Dữ liệu biên mục

Principles of Corporate Finance
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001697
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Brealey, R.A.; Myers, S.C.
Thông tin xuất bản: McGraw Hill
Tình trạng vật lý: 1116 p.
Từ khóa: Corporate Finance
Danh mục: Sách, Quản lý kinh doanh
Môn học: (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (INS1006) Nguyên lí quản trị , (7340120) Ngành Kinh doanh quốc tế, (INS2007) Nguyên lý tài chính, (07TDPTD) Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh, (INS2007) Quản trị tài chính, (INS3007) Tài chính doanh nghiệp, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)