Dữ liệu biên mục

Food Chemistry
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: H.-D. Belitz; W. Schieberle
Thông tin xuất bản: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 1114 p.
Từ khóa: Chemistry
Danh mục: Thiên văn học
Môn học:
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The use of subject to copyringht. All rights are reserved, wherether the wlole or part of the material is concerned.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)