Dữ liệu biên mục

Industrial Organic Chemistry
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Chemistry Klaus Weissermel
Thông tin xuất bản: Wiley-VCH GmbH & Co. KGaA
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 499 p.
Từ khóa: Chemistry
Danh mục: Thiên văn học
Môn học:
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Onging developments in the chemical industry have made it necessary to publish a new edition
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)