Dữ liệu biên mục

Ceramic technology and processing
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Alan G. King; Twinsburg, Ohio
Thông tin xuất bản: William andrew publishing
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 530 p.
Từ khóa: Ceramic technology, processing
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Môn học:
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)