Dữ liệu biên mục

Coaching psychology : meta-theoretical perspectives and applications in muticultural contexts
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 69889
Tác giả: Van Zyl, L.E.Stander, Marius W.Odendaal, Aletta
Thông tin xuất bản: Springer International Publishing Switzerland, [2016]
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Personal coachingCross-cultural counselingEmployees -- Coaching
Danh mục: Sách, Tâm lý học ứng dụng
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)