Dữ liệu biên mục

Theorem Proving in Higher Order Logics
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Hutchison, David
Thông tin xuất bản: Springer
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Computer Science
Danh mục: Sách, Điều dưỡng
Môn học:
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)