Dữ liệu biên mục

Latinas/os in the United States: Changing the Face of América
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 68396
Tác giả: Havidán Rodríguez, Rogelio Sáenz, Cecilia Menjívar.
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Humanities, Social Science and Law
Danh mục: Sách, Xã hội học
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)