Dữ liệu biên mục

Non-institutional political participation : a case study of Chinese peasants during the transformation period
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 68067
Tác giả: Fang, Jiangshan
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Science and Business Media, 2016.
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Political science
Danh mục: Sách, (Khoa học xã hội)
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)