Dữ liệu biên mục

A Study on Tourism Cultural Features of the English and Vietnamese People in some Online Travel Advertisements from Cross-Cultural Perspective
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 57231
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương
Thông tin xuất bản: H.: ĐHNN
Từ khóa: A Study on Tourism Cultural Features
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)