Dữ liệu biên mục

Tự do giao kết hợp đồng - những vấn đề lý luật và thực hiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 54331
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Từ khóa: Pháp luật Việt Nam, Luật dân sự, Hợp đồng dân sự
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)