Dữ liệu biên mục

Nominalization at the clause level in English and Vietnamese - a contrastive analysis (from a cognitive perspective) = Nghiên cứu về danh từ hoá ở cấp độ cú trong tiếng Anh so sánh đối chiếu với tiếng Việt nhìn dưới góc độ tri nhận. M.A Thesis Linguistics
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 51166
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Từ khóa: Tiếng Anh, Danh từ hoá, Tiếng Việt, Ngôn ngữ học tri nhận, Cú pháp
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)