Dữ liệu biên mục

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 46781
Tác giả: Lê, Huy Khôi
Thông tin xuất bản: Khoa Kinh tế
Từ khóa: Hội nhập kinh tế, Hoạt động xuất khẩu, Ngoại thương, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)